Privacy Policy

Badminton Asonia verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Badminton Asonia.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt badminton Asonia persoonsgegevens?
Badminton Asonia verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
• Jeugdleden en vrijwilligers van de bij badminton Asonia aangesloten organisatieonderdelen (groepen, regio’s etc.)
• Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij badminton Asonia of ooit een lidmaatschap hebben gehad
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle organisatieonderdelen van Badminton Asonia verwerken persoonsgegevens in computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te instaleren. De organisatie waarvan je lid bent of een relatie mee hebt, verwerken je persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt Badminton Asonia persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van Badminton Asonia of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.
Als je eenmaal lid of relatie van Badminton Asonia bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van je groep, regio of vanuit Badminton Asonia. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie enzovoorts.

Verwerkt Badminton Asonia ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat je Badminton Asonia heeft toegezonden ten behoeve van een evenement. Badminton Asonia controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat Badminton Asonia met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Je kan bij het organisatieonderdeel waarvan je lid bent, op aanvraag je gegevens inzien. Binnen een speleenheid, kunnen leden elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De gegevensbeheerder van de speleenheid en/of het organisatieonderdeel, kan je gegevens op aanvraag muteren. Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen van Badminton Asonia kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Badminton Asonia.
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je inschrijft voor een evenement wordt je contactgegevens direct uit de ledenadministratie opgehaald. Badminton Asonia kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Badminton Asonia gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Badminton Asonia van mij verwerkt?
Bij aanvraag bij de penningmeester van Badminton Asonia kun je je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie, bekijken en bewerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Badminton Asonia kun je ook altijd contact opnemen met Badminton Asonia via bestuurandijk@gmail.com.

Wijzigingen privacy beleid
Badminton Asonia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid voor het gebruik van de website na melding te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacy beleid zelf opslaan of raadplegen via www.badmintonandijk.nl

Doelbinding
Persoonsgegevens verwerk je alleen voor het doel waarvoor je deze hebt verkregen.

Lidmaatschap
Persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres
Overeenkomst: Lidmaatschap
Bewaartermijn: onbeperkt of op verzoek lid verwijdert
Toelichting: Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.

Vrijwilligers
Persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres Overeenkomst: vrijwilligers contract
Bewaartermijn: 2 jaar na uitschrijving

Oud leden
Persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres
Toelichting: Het informeren van oud leden ten behoeve van het organiseren van een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.